ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ New Cycles โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสอนเด็กและเยาวชนในชุมชน ด้วยการเรียนรู้พึ่งพาตนเองด้วยทักษะการซ่อมจักรยานที่ผมจะนำไปแบ่งปันให้กับชุมชน

วิธีการเชื่อมั่นในตัวเอง

  1. กำหนดความรับผิดชอบ
  2. รับทราบในหน้าที่
  3. รู้ว่ากำลังทำอะไร
  4. ตัดสินใจด้วยตัวเอง

ความคิดที่จะเริ่มทำโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะผมได้ลงไปยังพื้นที่ของชุมชนและได้ทราบว่าร้านจักรยานที่มีอยู่ร้านเดียวในชุมชนต้องปิดตัวลง เนื่องจากเจ้าของร้านจักรยานมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทำการซ่อมได้อีกต่อไป จักรยานเก่าจึงถูกทิ้งไว้หลายคัน ผมซึ่งเคยมีประสบการณ์ฝึกงานที่ร้านจักรยานและร้านซ่อมรถยนต์ จึงลองปรึกษากับหัวหน้าชุมชนว่าผมต้องการแบ่งปันทักษะการซ่อมจักรยาน ผมมุ่งเน้นที่จะสอนแบบจำง่าย ใช้วิธีการสอนแบบ 4 ขั้นตอนข้างต้น ใช้ทักษะการสอนแตกต่างกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่สามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัวได้

อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าปัญหาหลักของการสอนทักษะนี้คือขั้นตอนที่ 2  3 และ 4 เพราะคนในชุมชนถูกจำกัด เกี่ยวกับการรับข้อมูลและไม่ทราบวิธีการตอบสนองในแต่ละสถานการณ์  พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร  ซึ่งในขั้นตอนที่ 4  เป็นขั้นตอนที่ตรงกับชีวิตประจำวันของพวกเขามากที่สุด เด็กและเยาวชนในชุมชนจะได้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้พวกเขาสารถตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการสอนซ่อมจักรยานจะทำให้พวกเขาได้ตั้งเป้าหมาย ผมจะค่อยๆสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเอง ทำให้พวกเขามีทักษะติดตัวไปในอนาคต